Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen.

Investeringsaftrek van 25 %

Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 wordt de gewone investeringsaftrek verhoogd naar 25 %.
Dit zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting in zoverre het KMO vennootschappen zijn (geen grote onderneming).

BTW en decembervoorschot

Btw-plichtigen moeten voor de btw-aangifte over de maand december in principe rekening houden met het zgn. decembervoorschot (art. 19 KB nr. 1). Er wordt nu eenmalig afgeweken van die regel. Zowel maand- als kwartaalaangevers hoeven geen voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van 2020 of van december. De btw over die periodes is pas volledig verschuldigd tegen 20 januari 2021.
De maatregel is van toepassing voor alle btw-plichtigen, en er zijn geen extra voorwaarden aan verbonden.

Giften

Voor alle giften met fiscaal voordeel die door particulieren in 2020 worden gedaan wordt de belastingvermindering tijdelijk verhoogd van 45% (art. 145/33 § 1 lid 3 WIB) naar 60 % (Wet, art. 3, 1°).

Vlaams Beschermingsmechanisme – aanvraag www.vlaio.be of via uw sociale kas

• Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
• De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
• Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie (controle mogelijk gedurende 5 jaar). Bij je steunaanvraag moet je een verklaring op eer indienen.
• De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming.
• De aanvraag voor alle ondernemingen kan pas gebeuren begin oktober en de deadline is 15/11/2020.

Informeer voor alle mogelijke steunmaatregelen ivm covid-19 maatregelen steeds bij uw sociale kas.

Tax shelter voor nieuwe aandelen in ondernemingen met sterke omzetdaling ingevolge de covid-19 pandemie : verrekening van 20 %

Om de kleine vennootschappen te ondersteunen die hun omzet ingevolge de coronacrisis sterk hebben zien dalen en daardoor nood hebben aan bijkomende financiële middelen, voorziet de Coronawet III onder bepaalde voorwaarden in een federale belastingvermindering voor particulieren voor hun betalingen voor nieuwe aandelen op naam te verwerven, tegen inbrengen in geld, die een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van een hieronder bedoelde vennootschap en waarop de belastingplichtige rechtstreeks heeft ingeschreven naar aanleiding van een kapitaalverhoging tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 en die hij uiterlijk op 31 december 2020 volledig volstort heeft (art. 15 van Corona-Wet III van 15 juli 2020, BS23.07.2020). Opgelet deze maatregel vereist verschillende voorwaarden waaraan moet voldaan worden. Zo zijn er onder meer uitsluitingen voor vastgoedvennootschappen en voor managementvennootschappen.

Categorieën: Fiscaal